top of page

Våren 2020 började problemet med pyralider i jordar att uppmärksammas runt om i Sverige. Rölunda har sedan dess aktivt följt diskussionen och informationen kring problemen som pyralider orsakar.

 

Pyralider är ett samlingsnamn för aktiva ämnen i växtskyddsmedel vilket omfattar klopyralid, aminopyralider samt pikloram. Växtskyddsmedlen används i konventionellt jordbruk för att bekämpa örtogräs. Pyralider är systematiska vilket innebär att det transporteras i växten och påverkar även växtdelar som inte kommit i direktkontakt med ämnet. Pyralidskador kännetecknas av missbildade toppskott, vridna stjälkar och ihopskrynklade blad. Dock kan liknande symptom uppstå p.g.a andra faktorer såsom övergödslad jord, felaktigt pH,virussjukdomar och extrema temperaturer. Pyralider är mycket persistenta och gör att dessa ämnen kan återfinnas bl.a. i jorden, halmen och andra skörderester långt efter användning i jordbruket. Om t.ex. halmen sedan används som strömedel och foder kan pyraliderna hamna i gödseln.

 

Detta innebär att även gödseln kan bli kontaminerad och kan därmed orsaka skada om den används i odlingar. Det krävs så små mängder av pyralider som 1 μg/kg för att orsaka skador hos de allra känsligaste grödorna. De växter som har visat störst känslighet för pyralider är tomat, paprika och chili, ärtor och bönor, dahlior, samt potatis. Majoriteten av trädgårdsväxter är inte känsliga för eventuella pyralidrester och odlaren behöver därmed inte oroa sig för att det ska påverka odlingen.

 

Pyralider har en lång halveringstid, men under vissa förhållanden kan den påskyndas. Höga temperaturer, lagom fuktighet och hög mikrobiologisk aktivitet är faktorer som påskyndar nedbrytningen. Även solljus har visat sig ha en påverkan på nedbrytningen av aminopyralid. Rölunda arbetar aktivt för att minimera risken för kontaminering genom att göra följande: Gödsel - Vi har nära kontakt med våra gödselleverantörer där vi tillsammans arbetar för att minimera risken för kontaminering via ströbäddar och foder. Vi använder enbart nordisk gödsel från frigående djur i våra produkter.

 

Vi använder ingen vinass i våra produkter. Komposter - All naturgödsel som vi använder hygieniseras i antingen i 70 ºC under 1 timme eller 52 ºC i 13 timmar. Därefter strängkomposteras gödseln utomhus med andra organiska material såsom bark, torv och spån. Under komposteringen som pågår mellan 2-6 månader, tilltar den mikrobiologiska aktiviteten och värmen stiger till cirka 65 ºC. Vår långa komposteringstid påskyndar därmed nedbrytningen av eventuella pyralider. Analyser - Vi gör kontinuerliga analyser på våra komposter med hjälp av externa laboratorier. Det är dock viktigt att påpeka att dessa analyser endast blir representativa för det provmaterial som har analyserats, och inte hela batchen med naturgödsel. Naturgödsel från det svenska lantbruket är en mycket värdefull råvara som används i jord och gödselprodukter. Gödseln bidrar med bra näringsvärden, organiskt material och ett rikt mikroliv, samt är en cirkulär råvara som knyter samman svenskt jordbruk med trädgårdsodlingar. Då analyser av laboratorierna tar flera veckor rekommenderar vi att kontrollera jorden genom att provodla jorden.

 

Vi rekommenderar att provodla ärtor, där effekter av eventuella pyralider syns på de första bladen. Det är även viktigt att inte övergödsla jorden eller odla direkt naturgödsel/kogödsel då detta ökar risken för att uppnå skadliga nivåer av pyralider. Ett annat alternativ är att använda en konstgödslad jordprodukt vid odling av känsliga grödor men då går odlaren miste om de positiva egenskaperna som en naturgödslad jord har.

 

Henrik Nobel

Produktionschef

Följande produkter löper ingen risk för kontaminering av pyralider.

 

Rölundas sortiment:

Rölunda Orkidejord 4L

Rölunda Mineral Blomjord 4/8/18/ 50 L

Rölunda Mineral Blomjord m leca. 18/50L

Rölunda Mineral Leca 4 /7/14/40 L

Rölunda Mineral Såjord 8/ 50 L

Rölunda Medelhavsjord 18 L

Rölunda NPK 7 kg

Rölunda Trädgårdskalk 11 kg

Rölunda Special Torv Naturell 40 L

Rölunda Torv Naturell 150 L

Rölunda Torv Gödslad Kalkad 150 L

Rölunda Kompostströ 18 L

Rölunda Natur Täckbark 50 L

Rölunda Lantliv Plantjord 40 L

Rölunda Lantliv Toppdress 40 L

Rölunda Lantliv Barkmull 40 L

Rölunda Lantliv Täckbark 40 L

Rölunda Björka Plantjord 40 L

Rölunda Yrkesodlarjord 50 L

Rölunda Yrkesodlarjord 80 kg Lera 50 L

Rölunda Yrkesodlarjord Elit 50 L

Rölunda Fermenterad Växtnäring 1 L

Rölunda NPK 1,7 L

Rölunda Benmjöl 1,7 L

Rölunda Blodmjöl 1,7 L

Coop:

Warpsund Plantjord 40 L

Odle Plantjord 40 L (Norge)

 

ICA:

ICA Plantjord 40 L

ICA Barkmull 40 L

ICA Toppdress 40 L

ICA Täckbark 40 L

Granngården:

SVEA Toppdress 40 L

 

 

bottom of page